سخن روز : مرداني كه مي كوشند زنها را درك كنند، فقط موفق مي شوند با آنها ازدواج كنند.- بن بيكر

گلبرگ زندگي

خانواده موفق

اگر خواستگار نیاید

مطلع مهر